[Javascript]数字添加千分位符函数

这种函数虽然百度一大把,不过我还是准备自己用很简单的代码写一个。现在访客暴涨然后我发现了在线人数显示功能好多bug,修了一下午。这个函数也是为此功能而写的。

function formatNum(num){
 if(typeof num !=="number")return false;//判断是否是数字
 num=num.toString();//字符化
 var s=num.match(/e\+(\d+)$/),ext=0;;
 num=num.replace(/e.+$/,'');
 if(s)ext=Number(s[1]);

 //分割小数点两边
 var tA=num.split('.');
 if(tA.length>=2&&ext){//有小数点则分割开来处理(小数点后面可能还跟有科学记数法表示)
 if(tA.length>ext){
 tA[0]+=tA[1].slice(0,ext-1);
 tA[1]=tA[1].slice(ext-1,tA[1].length-1);
 }else{
 tA[0]+=(tA[1]+"0".repeat(ext-tA.length));
 tA[1]='';
 }
 }
 
 tA[0]=tA[0].split('');//拆字符
 for(var i=tA[0].length;(i-=3)>0;){//插逗号
 tA[0].splice(i,0,',');
 }
 return tA[0].join('')+(tA[1]?'.'+tA[1]:'');//连起来
}

示例

> formatNum(652342938443)
< "652,342,938,443"

> formatNum(98765424621365764512)
< "98,765,424,621,365,770,000"  //由于js最大能准确表示的数字为9,007,199,254,740,992,所以会得到这个结果

> formatNum(98765424621365764512465421654165343687117361543861243)
< "987,654,246,213,657,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000" //由于原数在js中会转为科学记数法,所以用0替换

> formatNum(0.55555555555555555555555555555555555555555555555555555)
< "0.5555555555555556"   //小数点后没有千分位

> formatNum(98765424621.365764512465421654165343687117361543861243)
< "98,765,424,621.36577"        //同上

 本文发布于 https://luojia.me

本站文章未经文下加注授权不得拷贝发布。

0 0 投票数
打分
订阅评论
提醒
guest
0 评论
内联反馈
查看所有评论